AceGruppO NasOfertaTargiFAQWspółpracaPraca i KarieraKontakt


System Współpracy

  CENA

  Podstawą wystawienia faktury za wyroby transport i inne usługi są ceny zawarte w obowiązującym cenniku na rok 2010, stanowiącego załącznik do umowy współpracy,  a  także szczegółowe  uzgodnienia warunków  ustalone pomiędzy  Odbiorcą  a upoważnionym  przedstawicielem  firmy ACEGRUPP  AG.  Ceny obowiązują do końca roku kalendarzowego tj.  do 31 grudnia, o ile ustalenia wynikające z zawartego kontraktu nie stanowią inaczej. 

 PŁATNOŚCI

  Firmy nie mające podpisanej umowy handlowej zobowiązane są uregulować płatność poprzez dokonanie 100 % przedpłaty na konto ACEGRUPP AG.

 TRANSPORT

  Towar dostarczany jest transportem i na koszt firmy ACEGRUPP AG. W przypadku zamówień specjalnych, Odbiorca informowany jest o dodatkowych kosztach. Dopuszcza się możliwość odbioru transportem własnym po uprzednim uzgodnieniu z ACEGRUPP AG: rodzaju środka transportu, terminu realizacji odbioru, wartości zamówienia, a także ceny.

 DOSTAWA

  ACEGRUPP AG zobowiązany jest do terminowego dostarczenia towaru na miejsce wyznaczone przez Odbiorcę. O ewentualnym opóźnieniu, spowodowanym przez zdarzenia, których mógł nie przewidzieć powinien niezwłocznie zawiadomić odbiorcę. Za zdarzenia uznaje się działania siły wyższej (zakłócenia w produkcji, powódź, pożar, itp.) oraz niemożliwe do przewidzenia wypadki losowe (np. kolizja drogowa). 

System Współpracy
- Kontakty i Zamówienia
- Płatności i Transport
- Reklamacje i Doradztwo
Home  |  Privacy Policy & Legal Notice  |  Site Map  |  Copyright © AceGrupp AG  |  Accessibility