AceGruppO NasOfertaTargiFAQWspółpracaPraca i KarieraKontakt


System Współpracy

  KONTAKTY HANDLOWE

  1. Nawiązywanie stosunków handlowych  między firmami  ACEGRUPP AG a  Odbiorcą  odbywa
 się na podstawie "Umowy Handlowej", podpisanej przez obydwie strony wraz z
 wyszczególnionymi załącznikami. Postanowienia zawarte w w/w umowie stanowią podstawę
 kontaktów handlowych i ewentualnych wzajemnych roszczeń.


  2. Roszczenia, które nie zostaną przedstawione w formie pisemnej nie będą uznawane.

 

  ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia mające formę pisemną składane są w dziale handlowym firmy w Warszawie.
 Istnieją dwie możliwości składania zamówień:
 "Internet - zamówienia przesyłane są na adres:  
 "Fax - pod numerem +48 22 487 51 20 


  2. Miejsca przyjmowania zamówień to biuro handlowe w Warszawie. Stąd informacje
 dotyczące otrzymywanych zamówień przekazywane są do naszych zakładów
 produkcyjnych lub magazynów - w zależności od rodzaju zamówionego towaru.


  3. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia na piśmie ze strony
 firmy ACEGRUPP AG. W przypadku braku pisemnej akceptacji, zamówienie  uważa
 się za  zrealizowane przez przekazanie towaru Odbiorcy lub jego przedstawicielowi
 np: przewoźnikowi.


 4. Wielkość zamówienia.
 Za podstawową, standardową wielkość zamówienia przyjmuje się kwotę 10.000,00 PLN
 netto (słownie: dziesięć tysięcy PLN). Jednakże w przypadku kilku grup towarowych
 - określonych w załączniku do umowy w/w wartość może ulec zmianie.


  5. Zamówienia Specjalne.
 Odbiorca może zamówić towar, który nie znajduje się w podstawowej ofercie
 asortymentowej ACEGRUPP AG.  Przy tego rodzaju zamówieniach  termin realizacji 
 jak również ceny  ustalamy indywidualnie. Warunkiem dostarczenia asortymentu
 niestandardowego jest dokonanie przedpłaty na konto ACEGRUPP AG w wysokości 50 %
 jego wartości.

System Współpracy
- Kontakty i Zamówienia
- Płatności i Transport
- Reklamacje i Doradztwo
Home  |  Privacy Policy & Legal Notice  |  Site Map  |  Copyright © AceGrupp AG  |  Accessibility